REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.MAYRAM.PL

Regulamin sklepu
Regulamin Sklepu

 

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V.Rejestracja i logowanie
VI. Realizacja zamówień
VII. Forma płatności
VIII. Ceny
IX. Dostawa
X. Prawo odstąpienie od umowy
XI. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
XII. Tryb postępowania reklamacyjnego
XIII. Własność intelektualna
XIV. Postanowienia końcowe
XV. Zasady przetwarzania danych osobowych usługobiorców
XVI. Opinie w sklepie internetowym
XVII. Pozsotałe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym stronę www znajdującą się pod domeną internetową https://mayram.pl/, zwaną dalej „Sklep internetowy” jest :„Mayram Sylwia Kornatowska, Agnieszka Kaczorowska Spółka Cywilna, NIP:8291746411, REGON: 385857517.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@mayram.pl lub numerem telefonu +48536989940.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://mayram.pl/.
 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się na stronie https://mayram.pl/polityka-prywatnosci/ udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 7. Sklep internetowy www.mayram.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę Sklepu internetowego www.mayram.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony sklepu internetowego https://www.mayram.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. SKLEP INTERNETOWY – domena internetową mayram.pl będąca własnością Usługodawcy
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie sklepu internetowego https://www.mayram.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 3. REGULAMIN – niniejszy regulamin strony Sklepu internetowego.
 4. USŁUGODAWCA – Mayram Sylwia Kornatowska, Agnieszka Kaczorowska Spółka Cywilna, adres siedziby: 98-240 Szadek, Warszawska 2, NIP: 8291746411, REGON: 385857517, adres poczty elektronicznej: kontakt@mayram.pl , tel.: +48536989940
 5. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 8. KONTO KLIENTA – formularz zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Usługobiorcę zamówień
 9. REJESTRACJA – dobrowolne podanie danych przez Usługobiorcę polegające na wypełnieniu odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. korzystanie z Newslettera,
  3. korzystanie z Konta Klienta oraz Rejestracji/Logowania
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Konta Klientów oraz Rejestracji/Logowania zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. REJESTRACJA i LOGOWANIE

 1. Usługobiorca w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
  1. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych.
  2. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.
  3. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 2. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
 3. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Usługobiorca przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  1. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego
  2. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 6. Usługobiorca nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
 7. Zarejestrowany Usługobiorca ma możliwość
  1. dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  2. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  3. informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  4. zamówienia Produktu,
  5. zmiany swoich danych;
  6. zmiany swojego hasła;
  7. sprawdzenia swojego zamówienia;
  8. usunięcia swojego konta.
 1. Po dokonaniu rejestracji Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
 2. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 3. Usługobiorca nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Usługobiorcy złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Usługobiorcy. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 3. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Usługobiorca, Usługobiorca powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Usługobiorcy skorygowaną treść proponowanej umowy.
 4. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Usługobiorcy kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera wraz z numerem listu przewozowego. Faktura/paragon wysyłane są razem z przesyłką, chyba że Usługobiorca zażąda inaczej (np. faktura na maila).
 5. Usługobiorcą w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Usługobiorca składa zamówienie w następujący sposób:
  1. wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  2. podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
  3. wybór formy dostawy i płatności;
  4. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
  5. wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Usługobiorcy;
  6. zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia.
  7. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
 7. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 8. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji poprzez: zakup na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://mayram.pl/;
 9. Usługobiorca, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 8., tzn. dokonując zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 10. Usługobiorca korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 8., zobowiązuje się podać:
  1. produkty i ich ilości;
  2. Imię i nazwisko odbiorcy;
  3. dokładny adres dostawy;
  4. numer telefonu kontaktowego;
  5. adres e-mail zamawiającego.
  6. Prawdziwe dane.
 11. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Usługobiorcy zawiera:
  1. dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
  2. opis produktu;
  3. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
  4. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
  5. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
  6. sposób płatności;
  7. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu min. 14 dni w przypadku Usługobiorców będących Konsumentami;
  8. informację o prawie do rękojmi w przypadku Usługobiorców będących Konsumentami;
  9. w mailu przesyłany jest link do wzoru odstąpienia od umowy w ciągu min. 14 dni znajdujący zastosowanie do Usługobiorców będących Konsumentami.
 12. Sklep Internetowy nie oferuje możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sklepu Internetowego

VII. FORMA PŁATNOŚCI

 1. Usługobiorca ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
 2. szybkich płatności przelewem obsługiwanych przez tPay;
 3. płatności kartami kredytowymi Visa, Visa Electron, Mastercard.
 4. płatność tradycyjnym przelewem bankowym na konto Usługobiorcy (Usługobiorca będzie oczekiwał przez 3 dni robocze, potem zamówienie może zostać anulowane)

VIII. CENY

 1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Usługobiorca jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Usługobiorcę jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Usługobiorcę, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „KUPUJE i PŁACĘ” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Usługobiorcę

IX. DOSTAWA

 1. Usługobiorca dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:
  1. Kurier DHL
  2. Paczkomat InPost
  3. Darmowa wysyłka powyżej 99 zł do Polski i 500 zł za granice
 2. Usługobiorca nie ma możliwości odebrania towaru osobiście.
 3. Usługobiorca pokrywa koszty dostawy.
  1. W przypadku zamówień powyżej 99zł z dostawą na terenie Polski i wybrania opcji przesyłki Darmowa wysyłka
   powyżej 99 zł, koszty dostawy zobowiązuje się pokryć Usługodawca.
  2. W przypadku zamówień powyżej 500 zł i wyboru wysyłki za granicę w opcji dostawa – wyślij na inny adres, lub z poziomu konta użytkownika w adresie do wysyłki koszt dostawy zobowiązuje się pokryć Usługodawca
 4. Termin dostawy każdorazowo wskazany jest w trakcie składania zamówienia i najczęściej wynosi 2 dni robocze na terenie Polski oraz 5 dni za granicę.
 5. Maksymalny termin dostawy trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Usługobiorca może odstąpić od umowy.
 6. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 7. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.
 8. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
 9. Usługobiorca w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 10. Towary dostarczane są na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Danii.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy rozdział dotyczy Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: Mayram Sylwia Kornatowska, Agnieszka Kaczorowska Spółka Cywilna, adres siedziby: 98-240 Szadek, Warszawska 2 lub adres kontakt@mayram.pl
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Mayram Sylwia Kornatowska, Agnieszka Kaczorowska Spółka Cywilna, adres siedziby: 98-240 Szadek, Warszawska 2
 4. Jeżeli konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Usługodawca dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Usługodawca wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  świadczeń określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne)
  1. świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

XI. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mayram.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mayram.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  5. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym artykuł 556 – 576KC).
 2. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Usługobiorców dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mayram.pl korzystają z ochrony praw autorskich i są własnością Usługodawcy, właściciela strony www.mayram.pl.l Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.mayram.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.mayram.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

XV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu. Polityka prywatności znajduje się pod adresem www: https://dokumenty.mayram.pl/polityka-prywatnosci/

XVI. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2.  Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym pod adresem www.mayram.pl, oraz mogą być opublikowane w mediach społecznościowych.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 XVII.    POZOSTAŁE

 1. Regulaminy są dostępne pod adresem: https://mayram.pl/.
 2. Usługobiorca ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 3. Jeżeli Usługobiorcą jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 4. Jeżeli Usługobiorca jest przedsiębiorcą, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku nie dojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Jeżeli Usługobiorcą jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.